Equip Directiu

SOLEDAD SALCEDO ROMERO

SOL·LICITUD  ENTREVISTA  AMB  LA DIRECTORA

Per a sol·licitar una entrevista amb la Directora del Centre, han de complimentar un imprès disponible en Consergeria en el qual s’indicarà breument l’assumpte que desitgen tractar i les dades de contacte.

AMPARO SOLER IBERNÓN
ISABEL MALONDA MENA

HORARI D’ATENCIÓ (CONSULTAR EN CONSERGERIA)